KONTAKT
Reklamácie: +421 948 293 769
Objednávky: +421 948 948 345

0ks
0 ks Košík

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Product was successfully added to your shopping cart.

ZĽAVOVÁ AKCIA NA OPRAVY

Modely, na ktoré sa akcia vzťahuje:

Všetky smartfóny (séria Xiaomi, séria Redmi a séria POCO) zakúpené na http://www.mi-store.sk a u miestnych autorizovaných predajcov Xiaomi („Produkt“).

ROZSAH SLUŽBY:

Pre príjemcov, ktorí využijú zákaznícky servis Xiaomi a prídu do autorizovaného servisného strediska Xiaomi na opravu produktu počas obdobia akcie, bude poskytnutá 20 % zľava na poplatok za prácu pri mimozáručnej oprave.

Každý príjemca, ktorý sa dostaví do servisného strediska počas obdobia akcie, dostane špeciálny darček v podobe ekologickej tašky Xiaomi alebo šálky na kávu. Množstvo ekologických tašiek a šálok na kávu je obmedzené.

Každý používateľ a/alebo majiteľ vybraných smartfónov Xiaomi (platí len pre nasledujúce konkrétne modely: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro a Xiaomi 12 X) (VIP príjemca), ktorý počas obdobia akcie navštívi servisné stredisko, dostane ďalší špeciálny darček v podobe šálky na kávu, tašky alebo magnetky. Množstvo VIP darčekov je obmedzené.

PODMIENKY A USTANOVENIA

1. PROMOTÉR A PROPAGÁCIA

Pre krajiny Európskej únie:

Spoločnosť Xiaomi Technology Netherlands B.V., so sídlom Prinses Beatrixlaan 582, 259 BM, Haag, Holandsko (ďalej len „organizátor“ alebo „Xiaomi“), ponúka zľavu na opravu.

Pre Spojené kráľovstvo:

Táto akcia na zľavu na opravu („Akcia“) je ponúkaná spoločnosťou Xiaomi Technology UK Limited, so sídlom na adrese 100 Brook Drive, Green Park, Reading RG2 6UJ, Spojené kráľovstvo („Usporiadateľ“ alebo „Xiaomi“).

2.OBDOBIE PROPAGÁCIE

Táto akcia platí od 16/09/2022 a končí sa 30/09/2022. (ďalej len „obdobie akcie“).

3.TERITÓRIA

Akcia je platná iba na Slovensku.

4.PRÍJEMCOVIA A MECHANIZMUS

a.-Príjemcovia

Ak ste si zakúpili niektorý z produktov (séria Xiaomi, séria Redmi a séria POCO) na stránke www.mi-strore.sk u autorizovaného predajcu Xiaomi a oprava produktu je mimo záruky (či už časovej alebo rozsahovej), ak požiadate o zákaznícky servis na stránke www.mi-store.sk alebo navštívite autorizované servisné stredisko Xiaomi počas obdobia trvania akcie a ste („príjemca“) tejto akcie, poskytneme vám JEDNORAZOVÚ (1) zľavu 20 %* na náklady na prácu súvisiacu s opravou produktu v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP. („VOP“).

* Upozorňujeme, že náklady na náhradné diely nie sú zahrnuté do 20% zľavy.

Každý Príjemca, ktorý počas obdobia akcie navštívi servisné stredisko, dostane špeciálny darček v podobe ekologickej tašky Xiaomi alebo šálky na kávu. Množstvo ekologických tašiek a šálok na kávu je obmedzené.

Každý používateľ a/alebo majiteľ vybraných smartfónov Xiaomi (platí len pre nasledujúce konkrétne modely: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro a Xiaomi 12 X) (VIP príjemca), ktorý počas obdobia akcie navštívi servisné stredisko, dostane ďalší špeciálny darček v podobe šálky na kávu, tašky alebo magnetky. Množstvo VIP darčekov je obmedzené.

b.-Mechanizmus

Mechanizmus

Príjemcovia môžu službu využívať dvoma (2) spôsobmi:

i.             Odneste výrobok do autorizovaného servisného strediska Xiaomi na opravu na mieste

Príjemcovia môžu priamo odniesť Výrobky na opravu do jedného z autorizovaných servisných stredísk Xiaomi uvedených nižšie v Prílohe I „ Autorizované servisné strediská Xiaomi“.

Autorizované servisné stredisko Xiaomi overí splnenie všetkých podmienok stanovených pre oprávnenosť tejto služby v rámci tejto zmluvy: vlastníctvo a oprávnenosť výrobku.

Autorizované servisné stredisko Xiaomi vykoná kontrolu a poskytne Príjemcovi odhad prác na opravu Výrobku. Náklady na prácu budú už vyňaté z tejto ponuky. Upozorňujeme, že náklady na náhradné diely a v prípade potreby na logistiku nie sú súčasťou tohto servisu a znáša ich Príjemca.

Na základe odhadu prác sa Príjemcovia rozhodnú, či budú v oprave pokračovať alebo nie. V druhom prípade budú Výrobky vrátené a náklady na kontrolu budú znášať Príjemcovia.

ii.            Kontaktujte zákaznícky servis Xiaomi prostredníctvom miestnej stránky mi.com a požiadajte o opravu poštou

Príjemcovia môžu kontaktovať zákaznícky servis Xiaomi počas obdobia akcie prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v prílohe I a požiadať o službu.

Zákaznícky servis Xiaomi požiada Príjemcov o predloženie faktúry o kúpe alebo dodacieho listu a čísla IMEI Výrobku, aby mohol skontrolovať, či sú splnené podmienky Služby a zabezpečiť opravu poštou.

Po doručení zariadenia do centra pre opravu poštou sa vykoná kontrola Výrobku a vypracuje sa podrobná ponuka na opravu Výrobku. Z tejto ponuky už budú vyňaté náklady na prácu. Upozorňujeme, že náklady na náhradné diely a logistiku nie sú súčasťou tejto služby a znáša ich Príjemca. Príjemcovia sa potom môžu rozhodnúť, či ponuku prijmú a Výrobok si nechajú opraviť, alebo nie. V druhom prípade bude Výrobok vrátený, náklady na kontrolu a logistický poplatok znášajú Príjemcovia.

5.           VYLÚČENIA

Táto propagačná akcia sa nevzťahuje na nasledujúce situácie: 

a.           Príjemca nie je schopný alebo ochotný predložiť doklad o kúpe a/alebo dodací list.

b.           Sériové číslo a/alebo číslo IMEI je poškodené alebo bolo odstránené alebo s ním bolo manipulované;

c.            Výrobok je falzifikát a nebol vyrobený spoločnosťou Xiaomi.      

6.           RÔZNE

1) Ochrana osobných údajov: Spoločnosť Xiaomi prikladá veľký význam ochrane osobných údajov našich Používateľov a zaväzuje sa zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Spoločnosť Xiaomi prísne dodržiava všetky platné zákony a zásady ochrany osobných údajov pri spracovaní vašich osobných údajov potrebných na poskytovanie popredajných služieb (vrátane údržby a/alebo opravy. Na účely poskytovania služieb podľa tejto zmluvy bude spoločnosť Xiaomi vystupovať ako správca údajov a budeme zhromažďovať, uchovávať a používať vaše nevyhnutne potrebné kontaktné údaje (meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu, číslo občianskeho preukazu) a informácie o zariadení. Upozorňujeme, že v prípade potreby môžeme tieto informácie poskytnúť aj niektorému z našich autorizovaných servisných stredísk. Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov a dozvedieť sa viac o našich zásadách ochrany osobných údajov, navštívte stránku: https://privacy.mi.com/all/languages/. 

2) Usporiadateľ bude propagovať Akciu na stránke www.mi-store.sk a akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré považuje za vhodné na informovanie verejnosti, pričom propagačné materiály budú podliehať týmto VOP.

3) Usporiadateľ bude interpretovať a vysvetľovať podmienky tejto Akcie v súlade s právnymi požiadavkami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť a/alebo zmeniť túto Akciu s predchádzajúcim oznámením a s prihliadnutím na už uskutočnené objednávky Príjemcov.

4) Príjemcovia budú automaticky a okamžite vylúčení z tejto a všetkých ostatných Akcií mi.com, ak sa budú správať zlomyseľne, neprimerane, zavádzajúco alebo nevhodne, ak budú používať neprimerané, podvodné alebo nevhodné prostriedky alebo porušovať platné právne požiadavky.

5) Nič v tejto ponuke neobmedzuje práva Príjemcov podľa platných právnych predpisov.

6) Príjemca berie na vedomie, že všeobecné podmienky uvedené na stránke https://www.mi.com/global/service/support/warranty/sk.html zostávajú v platnosti. V prípade rozporu medzi týmito podmienkami a všeobecnými podmienkami popísanými na príslušnej stránke www.mi.com majú prednosť tieto podmienky. Tieto podmienky podliehajú holandskému právu. Príjemcovia majú možnosť podať žalobu na príslušnom súde v krajine, v ktorej majú bydlisko.