Porovnať

Nie sú produkty na porovnanie

Oficiálny distribútor značky Xiaomi pre Slovensko

1.Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Mystical a.s., so sídlom Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO: 36280518, IČ DPH: SK2022137249, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 39471/B (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu Mi STORE SK (ďalej len Eshop) ako sprostredkovateľa.

Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: info@mi-store.sk

Predajňa Bratislava Avion
Avion Shopping Park
Ivanská cesta 16
82104 Bratislava
e-mail: avion@mi-store.sk
Tel. č.: +421 948 836 551

Predajňa Bratislava Bory:
Bory Maĺl
Lamač 6780
84002 Bratislava
e-mail: info@mi-store.sk
Tel.č.: +421 948 070 480

Predajňa Bratislava Eurovea:
Eurovea
Pribinova 8
81109 Bratislava
e-mail: eurovea@mi-store.sk
Tel. č.: +421 940 948 005

Predajňa Žilina Aupark:
Aupark Shopping Center
Veľká okružná 59A
01001 Žilina
e-mail: auza@mi-store.sk
Tel. č.: +421 948 236 439

Predajňa Prešov Novum:
Nákupné centrum Novum
Námestie Legionárov 15267/1
08001 Prešov
e-mail: presov@mi-store.sk
Tel. č.: +421 949 000 415

Predajňa Košice Urban
OD Urban
Hlavná 111
04001 Košice
e-mail: kosice@mi-store.sk
Tel. č.: +421 940 626 159

1.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci potvrdením uskutočnenia objednávky (t.j. 6. krok uskutočnenia objednávky – revízia objednávky) predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú prostredníctvom predaja na Eshope, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na Eshope kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú mať ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1.Kupujúci podáva návrh na uzavretie kúpnej zmluvy vyplnením a odoslaním elektronického formulára na Eshope (ďalej len “objednávka”)

2.2.Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim, označené ako “potvrdenie objednávky”.

2.3. Kúpna zmluva vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach až momentom prevzatia tovaru kupujúcim na dohodnutom mieste dodania tovaru.

2.4. Zoznam tovaru na stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

Objednávka musí obsahovať:

  1. Identifikačné údaje kupujúceho. (obchodné meno, sídlo, IČO ak ide o právnickú osobu. Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu)
  2. Typ a počet kusov tovaru.
  3. Spôsob dodania tovaru.
  4. Kontaktné údaje kupujúceho.
  5. Spôsob platby.

Platba a dodanie tovaru:

Platbu za tovar a služby je možné realizovať hotovosťou v predajni, bezhotovostným prevodom na účet, pomocou dobierky pri dodaní tovaru na adresu určenú kupujúcim, platbou platobnou kartou cez internet. Objednávka sa pri platbe kartou cez internet uhradí prostredníctvom platobnej brány VUB Banky po dokončení transakcie. Cena poštovného sa účtuje podľa aktuálneho cenníka kuriérskej služby

Kupujúci môže platbu realizovať prostredníctvom platby cez Quatro. Bližšie podmienky nákupu cez Quatro:

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci má právo objednávku zrušiť v prípade ak nie je možné dodať tovar alebo službu v požadovanom množstve alebo kvalite z technických príčin, prípadne sa tovar prestal vyrábať, služba sa prestala realizovať alebo došlo k zmene cien. Tieto skutočnosti budú ihneď oznámené kupujúcemu. Ďalej sa bude postupovať na základe vzájomnej dohody. V prípade, ak nedôjde ku vzájomnej dohode ako je dodanie tovaru v rovnakej kvalite a cene alebo dodanie iného tovaru a boli už uhradené finančné prostriedky tie budú vrátené kupujúcemu.

3.2.Predávajúci je povinný:

a)    dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b)    zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal podmienky stanovené platnými právnymi predpismi SR,

c)     odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad).

3.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.Kupujúci je povinný:

a)    prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b)    zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak bolo doručenie tovaru na náklady kupujúceho dohodnuté v objednávke,

c)     nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d)    potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby (v platí v prípade prevzatia tovaru na predajni)

4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade so Zákonom 102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou alebo pomocou mailu na kontaktnú adresu predávajúceho.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. Odporúčame zaslať tovar vo forme poistenej zásielky z dôvodu možného poškodenia tovaru počas prepravy, resp. straty zásielky.

Ak sú dodržané všetky podmienky odstúpenia od zmluvy predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Náklady na vrátenie tovaru späť predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ.

V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu tovar použitý nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu zníženú cenu tovaru na základe objednávky, takisto ak nie sú splnené podmienky stanovené Zákonom 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ak výrobok zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou zákazníka dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu objaviť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

m) darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný.

n) tovar so skladovou dostupnosťou „Na objednávku – termín upresníme“ tento tovar je dostupný na objednávku len na základe vopred zadanej objednávky od konkrétneho zákazníka a takýto tovar nedržíme skladom.

 Formulár na odstúpenie od zmluvy:

https://mi-store.sk/media/formular-na-odstupenie-od-zmluvy-mystical.pdf

V prípade, ak kupujúci bez predošlého odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme predávajúci má nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci má nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu aj v prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy po vyexpedovaní objednávky a objednávku neprevezme.

5. Dodacie podmienky

5.1.Tovar je predávaný podľa katalógu predávajúceho umiestneného v elektronickej podobe na Eshope.

5.2.Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 7 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

5.3.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 3 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.4.Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5.Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v popise umiestnenom na Eshope predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

5.6.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.7.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v objednávke kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v objednávke a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v objednávke je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu objednávky a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v objednávke a skladné vo výške uvedenej v bode 3 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom, alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.8.Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar, alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.9.Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6. Kúpna cena

6.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v objednávke (ďalej len “kúpna cena”) formou dobierky v mieste dodania tovaru .

6.2.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.3.V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, ak bolo dohodnuté zaplatenie kúpnej ceny formou dobierky v mieste dodania, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.4.Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1.Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.2.Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).

8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.

8.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

8.8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci.

8.9. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)    doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

b)    doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu

c)     doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)    doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

b)    vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie

c)     doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska).

8.9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzkarni.

8.10. V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

8.11. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

8.12. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.13. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný, obdobný s porovnateľnými technickými parametrami, porovnateľnou technickou kvalitou a cenou, v prípade ak rovnaký tovar už nie je dostupný.

8.14. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a)    nepredloží doklad o zaplatení, dodací list alebo záručný list, príslušenstvo alebo dokumentáciu tovaru, ak to vyžaduje výrobca alebo dodávateľ.

b)    uplynutím záručnej doby tovaru,

c)     mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

d)    používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

e)    neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f)      poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

g)    poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h)    neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

i)      zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

j) darčeky a výhry bez záruky a produkty (darčeky), ktoré dostane zákazník zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.

8.15. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)    odovzdaním opraveného tovaru,

b)    výmenou tovaru,

c)     vrátením kúpnej ceny tovaru,

d)    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e)    písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f)      odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.16. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.17. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

8.18. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.19. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.20.Všetky záručné opravy sú bezplatné.

8.21.V prípade ak sa na tovar nevzťahuje záruka a kupujúci a predávajúci sa dohodli na mimozáručnej oprave, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu za vykonané práce a účelne vynaložené náklady aj v prípade, ak je Tovar neopraviteľný a bol vrátený bez vykonania opravy.

8.22.Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a)    predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b)    predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

8.23.Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád reklamovaných v jednom reklamačnom konaní, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

a)    výmenou tovaru za tovar rovnaký alebo iný funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b)    v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar a vrátením kúpnej ceny tovaru, alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.

8.24. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.25. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.26. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

8.27. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

8.28. O výsledku reklamačné konania informuje kupujúceho e-mailom/telefonicky predávajúci, resp. servisné stredisko, ak bol reklamovaný tovar zaslaný kupujúcim priamo do autorizovaného servisu. Kupujúci je zároveň oboznámený o spôsobe prevzatia opraveného tovaru a reklamačného protokolu.

8.29. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a kontaktné telefónne číslo svojho mobilného telefónu.

9.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO a kontaktné telefónne číslo svojho mobilného telefónu.

9.3.Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou a zanikne doručením jeho odvolania kupujúcim predávajúcemu.

9.4.Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Storno objednávky)

10.1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

10.2.Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu. Kupujúci je taktiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru podľa článku 5 týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”).

10.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10.4.V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto článku, je kupujúci povinný v odstúpení uviesť svoju presnú identifikáciu, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. vo forme poistenej zásielky. Kupujúcemu sa odporúča vrátiť tovar v pôvodnom obale. Kupujúci je povinný použiť vhodné balenie zásielky, tak aby pri preprave k predávajúcemu nedošlo k poškodeniu tovaru, jeho častí, súčastí, príslušenstva a originálneho balenia.

10.5.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý sa nachádza v originálnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v objednávke alebo jej časť, ak bolo dohodnuté platenie prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom podľa žiadosti kupujúceho uvedenej v odstúpení od kúpnej zmluvy na účet kupujúceho určený kupujúcim alebo poštovou poukážkou.

10.6.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a poškodený alebo neúplný alebo nie je v originálnom balení, predávajúci je oprávnený vymáhať škodu spôsobenú vrátením poškodeného, či neúplného tovaru od kupujúceho.

10.7.Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

10.8. V prípade že ste tovar nakupovali na splátky cez Quatro vypíšete formulár Odstúpenie od zmluvy a spolu s tovarom pošlete k nám na našu adresu: Mystical a.s., Vajnorská 140, 83104 Bratislava. Po fyzickom prijatí tovaru a skontrolovaní funkčnosti tovaru, Vám bude následne zrušená splátková zmluva Quatro. Bude vytvorený doklad o zrušení splátkovej zmluvy Quatro. Tento doklad Vám bude poslaný na Váš email.

Ak spotrebiteľ zakúpi tovar v kamennej predajni, právo na odstúpenie od zmluvy mu nevznikne. Ak spotrebiteľ zakúpi tovar cez eshop a v kamennej predajni si ho iba prevezme, právo na odstúpenie od zmluvy mu naopak vznikne.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá ani podnikateľ, napr. SZČO, ktorý v e-shope zakúpi tovar “na IČO”.

Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia vráteného tovaru predávajúcemu podľa bodu 10.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že bežná komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.5. Pre produkty s pridanou hodnotou ako napr. doplnkový software pribaľovaný ako bonus a nie je priamou súčasťou produktu nemá vplyv na správnu funkčnosť/ sa technické špecifikácie môžu zmeniť bez predošlého upozornenia. Obsah aktuálneho balenia sa môže líšiť i v závislosti na dátume predaja.

11.6. Zásielky na dobierku alebo vyžadujúce inú formu úhrady zásadne nepreberáme.

11.7. Prípadné sťažnosti, pripomienky a podnety nám posielajte na ktorúkoľvek kontaktnú adresu, odporúčame mailovú komunikáciu.

11.8. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

11.9. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.10. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

11.11. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.2.2023. Účinnosťou nového znenia všeobecných obchodných podmienok stráca ich predošlé znenie platnosť a účinnosť

Bratislava
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram